Vrácení zboží

Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží společností RAINBOW GLASS s.r.o. IČO: 02510421, se sídlem Knoflíková 2183/5, Jablonec nad Nisou 466 01 (dále jako „prodávající“).

Provozovatelem (prodávajícím) v internetovém obchodě Babu kids. Adresa pro vrácení zboží je: Knoflíková 2183/5, Jablonec nad Nisou 466 01

 

 • Záruka za jakost
  • Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:
   • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, pak takové, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího a/nebo výrobce;
   • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
   • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
   • vyhovuje věc požadavkům právních předpisů.
  • Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.
  • Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu.

 

 • Způsob uplatnění reklamace
  • Práva kupujícího z vadného plnění (dále jako „reklamace“) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.
  • Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to prostřednictvím formuláře níže a zasláním zboží na adresu prodávajícího.
  • Kupující má právo uplatnit reklamaci u osoby, která je k tomu určena v příslušném záručním listě a/nebo v přislušném daňovém dokladu, je-li určená 
  • Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu a/nebo záručního listu.
  • Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.

 

 • Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace
  • Poskytl-li prodávající nad rámec zákonných povinností (zejména zákonné lhůty) záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo smlouva nestanoví jinak.
  • Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který je uveden v daňovém dokladu nebo na záručním listě či jiném takovém dokumentu.
  • Zaruční lhůta pro spotřebitele činí pro nové zboží 12 měsíců.
  • Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.
  • Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě, a kupující jej nemůže užívat.
  • Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.
  • Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace.
  • V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.

 

 • Výjimky z odpovědnosti za vady
  • Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:
   • je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny;
   • je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží;
   • vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci;
   • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v době převzetí zboží kupujícím;
   • mechanické poškození zboží;
   • vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží;
   • provedení nekvalifikovaného zásahu či změna parametrů;
   • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem určeno;
   • poškození v důsledku vyšší moci;

 

Závěrečná ustanovení

Ve vztahu ke splnění povinnosti dle §14 zákona č. 634/1992 Sb. prodávající informuje kupujícího o možnosti využít pro případné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), jež je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.

 

Účinnost

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.3.2022

 

Přejete si vrátit zboží ve lhůtě 14ti dnů?

 • Zkontrolujte, zda zboží splňuje podmínky pro vrácení viz obchodní podmínky
 • Do balíčku vložte kopii faktury nebo fakturu a zakroužkujte produkty, které vracíte
 • Vyplňte elektronický formulář níže a PEČLIVĚ vyplňte číslo účtu 
 • Finanční vypořádání proběhne do 14 dnů od převzetí zásilky od dopravce na Váš účet
 • Postup je stejný i pro vrácení na naší prodejně, jen balíček s fakturou přinesete osobně
 • Adresa pro vrácení zboží poštou:

BABUKIDS.CZ

Knoflíková 2183/5

Jablonec nad Nisou 

466 01

 • Také můžete využít možnosti vystavení voucheru v hodnotě vráceného zboží, který využijete kdykoli na budoucí nákup
 • V tom případě napište ,,voucher,, na kopii faktury a balíček zašlete na naší adresu
 • Vyplňte prosím formulář pro vrácení.